Navigatie

Bewoners doen het weer samen in Leuvensehof (Nijmegen)

Er zit weer ‘loop’ in de Leuvensehof in Nijmegen. Mensen kijken er naar elkaar om en doen dingen samen. Portaal haalde hiervoor met Abdel Farahi en Rob Taal twee ervaren adviseurs leefomgeving naar Nijmegen. Om samen met de Nijmeegse collega's dit gemengd wonen project op te tuigen: “Maar we moeten er wel samen met andere organisaties en bewoners aandacht houden, doorpakken en meer mensen betrekken.” Dat is in een notendop hun boodschap na een pilotperiode van een kleine 2 jaar.

Hoe het begon

Het ging niet zo goed in appartementencomplex Leuvensehof. Veel (drugs)overlast, gevoel van onveiligheid, lage betrokkenheid bij de leefomgeving, een zwakke sociale samenhang (vereenzaming, vervuiling, psychische problemen) en een hoge mutatiegraad. Om aan deze multi problematiek wat te doen startte Portaal in december 2020 – midden in de corona pandemie - de pilot ‘gericht toewijzen’.

In kaart brengen

Om een beeld te krijgen wat de bewoners zelf wilden, werd een woonwensen onderzoek gehouden. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte was aan activiteiten in de ontmoetingsruimte. Deze werd niet meer gebruikt. Het complex moest weer schoon en veilig worden en het onderlinge sociale contact kon beter. Veel bewoners gaven ook aan blij te zijn om in Leuvensehof te wonen. Al werd ook benoemd dat er teveel mensen woonden die wel hulp nodig hadden of minder goed voor zichzelf konden zorgen.

Gericht toewijzen om de balans te verbeteren

Om de disbalans in ‘vragende en dragende’ bewoners te verbeteren, moest allereerst de instroom van nieuwe huurders onder controle worden gekregen. Iedere geïnteresseerde woningzoekende kon ‘solliciteren’ op een woning, om zo bij mutatie meer gemotiveerde bewoners te krijgen. Bewoners die iets voor andere bewoners en de leefbaarheid willen doen. Rob en Abdel: “Deze groep (gemotiveerde) bewoners zijn we gaan begeleiden. Het onderlinge contact verliep soepel via appgroepen en er waren gezamenlijke overleggen.”

Er ontstond een pool van ‘dragende bewoners’ waar de meer vragenden terecht kunnen als zij hulp nodig hebben. De interactie tussen de bewoners onderling verbeterde sowieso en ze leerden elkaar beter kennen. De bereidheid om zaken te melden bij Portaal nam toe. Hierdoor verbeterde de sociale controle en de leefbaarheid, omdat bijvoorbeeld reparaties eerder plaatsvinden. “Door alle maatregelen ontstaat een gemeenschapsvorm die zorgt voor een duurzame balans in het complex.”

Door vaker en met meer mensen aanwezig te zijn, werden de lijnen naar Portaal ook korter. Vragen en problemen worden hierdoor sneller behandeld. Ondersteuning en aanvulling van wijkpartners is nadrukkelijk gestimuleerd.

Samen doen, is samen lachen, samen huilen

Rob en Abdel: “En passant zijn we begonnen met het organiseren van activiteiten in de ontmoetingsruimte. En ook is de ontmoetingsruimte opgeknapt en verbeterd, naar de wensen van de bewoners, zodat zij daar zelf ook gebruik van gingen maken.” Activiteiten worden nu met regelmaat voor en door huurders georganiseerd, waarbij de ontmoetingsruimte kan worden gebruikt: Hobbyclub – Fietsenhersteller – Klussendienst - Vuil rond flat opruimen - Koffie-inloop - Bibliotheek (boeken en films) - Kringloopwinkel en verkoop Marktplaats – Taalmaatjes - Beheerder ontmoetingsruimte – Bestuur – Burendag – Filmavonden – Kooksessies - Opknappen ontmoetingsruimte

Resultaten

“Er is veel bereikt, al is alles nog kwetsbaar als we er niet voldoende aandacht voor houden. Dan kan het kaartenhuis zo weer ineen storten en dat zou zonde zijn. Wat is er bereikt? De verbinding is gelegd tussen de nieuwe en oude bewoners. Er is een bestuur als contactorgaan en voor continuïteit van activiteiten en begeleiding door Bindkracht10. Met vaste regelmaat zijn er activiteiten in de ontmoetingsruimte. Bewoners met zwaardere overlast dossiers zijn uitgeplaatst. Bewoners hebben meer vertrouwen in Portaal; meer meldingsbereidheid van overlast. De leefbaarheid is aanzienlijk verbeterd (heel, schoon en veilig), door o.a. uitbreiding van het camerasysteem. En niet onvermeld mag blijven dat onze wijkbeheerder Wim - ook door coronabeperkingen - extra veel aanwezig was in Leuvensehof. Dit zorgt voor korte lijntjes, snelle opvolging en toenemend vertrouwen.”

Aandachtpunten

Er is weliswaar veel bereikt, maar er zijn ook leerpunten. Zo werkten de coronamaatregelen belemmerend en vertragend, omdat fysiek contact erg belangrijk is voor het slagen van een dergelijke pilot. Partners betrekken en committeren vergt veel uithoudingsvermogen. Gericht toewijzen is geen garantie dat nieuwe bewoners hun sociale inzet voortzetten. Bij aanvang – om een woning met voorrang te krijgen - wordt veel beloofd. Maar zonder enige sanctie vraagt het een grote inzet om zelfs de gemotiveerde bewoners blijvend te activeren. Het afhaken van een aantal nieuwe bewoners werkte demotiverend voor de actieve bewoners.

“Dit soort projecten kosten veel tijd bij het opstarten, maar ook in de nazorg. Die tijd is er eigenlijk niet binnen de reguliere uren van medewerkers van Portaal in de regio, in dit geval Nijmegen. Hierdoor is commitment tijdens het project en de continuïteit na overdacht een aandachtspunt. Gelukkig hebben we het goed kunnen overdragen aan onze collega’s in Nijmegen en is er enthousiasme bij onze partners in de wijk. Wij kunnen ons met een gerust hart storten op een volgend project.”