Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Tevens is de Raad de werkgever van het bestuur. Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijke externen. De Raad van Commissarissen heeft een visie op toezichthouden geformuleerd.

Conform de governancecode worden leden van de Raad aangesteld voor een periode van 4 jaar, met een mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming voor 4 jaar. Hieronder vindt u het rooster van aan- en afreden.

 

Benoeming

Herbenoeming

Aftreden

Marjet van Zuijlen (1967)

1 september 2021

1 september 2025

-

Jan Maarten van der Meulen (1959)      

1 april 2021

1 april 2025

-

Roelof Bleker (1967)

1 juli 2020

1 juli 2024

-

Françoise Dechesne (1964)

14 december 2016

14 december 2020

14 december 2024

Felicitas Crutzen (1960)

17 maart 2017

17 maart 2021

17 maart 2025

Anita Blankestijn (1970)

1 september 2019

1 september 2023

-

De Raad van Commissarissen heeft twee vaste commissies: de auditcommissie en de governance- en remuneratiecommissie. De werkwijze van de Raad van Commissarissen staat beschreven in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Auditcommissie

De auditcommissie telt tenminste twee leden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen als geheel het gaat om:

  • toezicht op en advies aan het bestuur over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het naleven van wet- en regelgeving;
  • toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting;
  • toezicht op de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de interne controller en de externe accountant;
  • toezicht op de verplichte financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
  • advies rond de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
  • beoordeling van het functioneren van de externe accountant (samen met het bestuur).

De auditcommissie bestaat uit: Jan Maarten van der Meulen (voorzitter) en Anita Blankestijn.

Hier vindt u het reglement van de Auditcommissie.

Governance- en remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden en vergadert tenminste twee keer per jaar. De commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur (waaronder werving en selectie, (her)benoeming en beloning van bestuurders) en bij die van de leden van de Raad van Commissarissen.

De remuneratiecommissie bestaat uit: Roelof Bleker (voorzitter) en Marjet Van Zuijlen.

Hier vindt u het reglement van de Governance- en remuneratiecommissie.