Samenwerking in Nijmegen: De Bongerd wordt een plek voor iedereen om te wonen

In het nieuwbouwcomplex De Bongerd (Waalsprong Nijmegen) realiseert Portaal 67 woningen in 2024. Hiervan zullen 30 woningen beschikbaar komen voor bijzondere doelgroepen, waarvan zo’n 23 voor cliënten van zorgorganisatie Onder de Bomen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie van het Rijk beschikbaar gekregen van € 250.000. Onder de Bomen, gemeente Nijmegen en Portaal hebben afgelopen week de samenwerkingsovereenkomst getekend voor dit bijzondere gemengd wonen project.

Met de huisvesting van bijzondere doelgroepen in dit complex leveren de partijen samen een bijdrage aan de huisvesting en spreiding van aandachtgroepen over de stad. Bij zo’n 23 van de 30 woningen biedt zorgorganisatie Onder de Bomen begeleiding. In een achttal woningen worden statushouders en jongvolwassenen gehuisvest. Het zijn woningen waar mensen blijven wonen, ook als de zorg wordt afgebouwd. Er komt een ontmoetingsplek in het wooncomplex en er is grote aandacht voor samenleven / community building.

Samen bouwen aan inclusieve buurten

De drie partners hebben vanuit hun eigen missie en visie een belangrijke taak in het huisvesten en ondersteunen van aandachtgroepen in een inclusieve buurt, zodat de kwetsbare bewoner en burger op een goede manier zelfstandig kan wonen en deelnemen aan de samenleving. Floris Heukelom, bestuurder van Onder de Bomen: "In deze buurt geven we mensen een echte kans om te groeien en hun talenten te benutten, wat niet altijd vanzelfsprekend is in andere wijken. Ons doel is om hierin een positieve verandering te brengen en de gemeenschap te versterken door iedereen dezelfde kansen te geven."

Invulling geven aan gemengd wonen

Wonen en zorg zijn in de Bongerd nadrukkelijk gescheiden. Dus geen beschermd wonen. Maar, de zorg wordt wel geleverd door Onder de Bomen, dichtbij de doelgroep. In de Bongerd ontstaat zo een écht inclusieve buurt, waarbij ondersteuning aanwezig is en mensen allemaal onderdeel uitmaken van de gemeenschap. Dit is anders als de doelgroep in een grotere wijk woont, waar de zorg niet dichtbij is. De ervaring leert dat de mensen het daar niet volhouden en een terugval krijgen in zelfstandig leven. Bestuurder Daniëlle Gerrits van Portaal: ”We geven in de Bongerd ook invulling aan ons gemengd wonen concept. Met onder andere gezamenlijke voorzieningen voor iedereen, zorg voor de doelgroep (door Onder de Bomen) en de wijkteams betrokken.”

Ontlasten kwetsbare wijken

De gemeente is blij met de mogelijkheden die worden geboden in de Bongerd, omdat zo aandachtwijken worden ontlast. Veel kwetsbare bewoners stromen traditioneel in de aandachtwijken. Lent daarentegen is een draagkrachtige wijk, zowel qua vastgoed (kwaliteit woningen) als economisch. De hoop is dat dit concept ook snel op andere plekken uitgerold kan worden.

De Samenwerkingsovereenkomst

De drie partners committeren zich voor 10 jaar aan deze samenwerking. Portaal investeert in de woningen en zorgorganisatie Onder de Bomen begeleidt de bewoners. De gemeente Nijmegen draagt bij aan de Bongerd door de aanvraag van landelijke regelingen/subsidies, naast de brede, reguliere zorg- en welzijnsondersteuning in Nijmegen Noord.

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door wethouder Grete Visser (gemeente Nijmegen), bestuurder Floris van Heukelom (Onder de Bomen) en bestuurder Daniëlle Gerrits (Portaal).